Aktualności - 2023.06.14
Aktualności - 2023.06.14

Laiku pateikėte gyventojų pajamų deklaraciją, tačiau vis dar delsiate sumokėti apskaičiuotą mokesčių sumą? Jums gali grėsti baudžiamoji atsakomybė

Pagal BK 219 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikęs deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą laiku nesumokėjo pagal juos apskaičiuotų daugiau kaip 400 MGL dydžio mokesčių po to, kai valstybės institucija priminė apie pareigą sumokėti mokesčius. Šiuo metu MGL dydis yra lygus 49 Eur, todėl baudžiamoji atsakomybė gali vengiant sumokėti didesnės nei 19 600 Eur mokesčių sumos.

Vis dėlto, atkreipiame dėmesį, kad baudžiamoji atsakomybė, kuomet fizinis asmuo nesumoka didesnės nei nurodyta mokesčių sumos, kyla ne visada.

Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad baudžiamajai atsakomybei kilti pagal BK 219 straipsnį yra būtinos šios sąlygos: 1) pateikta deklaracija arba nustatyta tvarka patvirtinta ataskaita ar kitas dokumentas, tačiau mokesčiai nesumokėti; 2) valstybės įgaliotos institucijos priminimas apie pareigą sumokėti mokesčius; 3) po įteikimo priminimo per jame nustatytą terminą nesumokėti mokesčiai. Ši nusikalstama veika padaroma tiesiogine tyčia, t. y. asmuo suvokia, kad jis pateikė deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą ir pagal juos privalo laiku sumokėti mokesčius, tačiau šios prievolės nevykdo žinodamas, kad jam buvo įteiktas valstybės įgaliotos institucijos priminimas apie pareigą sumokėti mokesčius ir nurodytas terminas, iki kada juos sumokėti (Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K- 133/2011, 2K-451-139/2015, 2K-367-303/2017).

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog iki 2023 m. birželio 1 d. galiojusioje baudžiamojo kodekso 219 straipsnio dispozicijoje mokesčio mokėtojo mokumas nebuvo tiesiogiai įvardytas kaip būtina sąlyga baudžiamajai atsakomybei už mokesčių nesumokėjimą atsirasti, tačiau kasacinis teismas, aiškindamas BK 219 straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą kartu su kitomis BK nuostatomis, be kita ko, BK 2 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik jeigu veikos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio, išaiškino, kad ir pagal BK 219 straipsnį mokesčio mokėtojo mokumas yra viena iš jo būtinų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už mokesčių nesumokėjimą sąlygų. Tai reiškia, kad jei mokesčių mokėtojas iki nusikalstamos veikos padarymo buvo nemokus, jis pagal BK 219 straipsnį neatsako, nes neturėjo realios galimybės įvykdyti įstatymo nurodytą pareigą – sumokėti mokesčius, t. y. tokiam asmeniui baudžiamoji atsakomybė kilti negali (BK 2 straipsnio 3 dalis). Tačiau jei nemokumas buvo sukeltas sąmoningai, taip pat ir siekiant išvengti pareigos sumokėti mokesčius, baudžiamoji atsakomybė pagal BK 219 straipsnį mokesčių mokėtojui kyla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-437-303/2015, 2K-367-303/2017).

Įstatymų leidėjas, siekdamas aiškiai įtvirtinti šią teismų praktikoje suformuotą būtinąją sąlygą atsakomybei pagal BK 219 straipsnį kilti, priėmė naują BK 219 straipsnio redakciją, kurioje teismų praktika buvo perkelta į įstatymo raidę, pakitimai įsigaliojo nuo 2023 m. birželio 1 d.