Aktualności - 2020.09.30
Aktualności - 2020.09.30

Darbdavio diskrecijos ir darbuotojo garantijų priešprieša

Anksčiau aptarta, kad Darbo kodekse nebelikus nuobaudos už darbo drausmės pažeidimą skyrimo procedūros reglamentavimo, darbuotojo nubaudimo teisėtumui įvertinti aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Neabejotina, kad dėl neišsamios reglamentacijos, suformuota teismų praktika išlieka aktuali ir darbo sutarties nutraukimo dėl darbuotojo padaryto pažeidimo atveju.

Darbo kodekso 58 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi priimti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jeigu darbuotojo padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą.

Kasacinio teismo išaiškinta, kad darbo pareigų pažeidimo paaiškėjimo momentas siejamas su darbo drausmės pažeidimo fakto ir darbo drausmės pažeidimą padariusio konkretus darbuotojo sužinojimo visetu, o pažeidimo paaiškėjimas aiškintinas pagrįstų abejonių dėl nurodytų aplinkybių neturėjimo kontekste – esant bent vienai abejonei, darbdavys gali inicijuoti darbo drausmės pažeidimo tyrimą.

Kadangi darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo aplinkybėms būdingas subjektyviojo suvokimo elementas, darbdaviui sukuriamos sąlygos nepagrįstai ir neproporcingai delsti priimant sprendimą dėl darbo sutarties nutraukimo, o tokiu atveju darbuotojas gali susidurti su teisinio netikrumo ir nežinomybės situacija.

Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra pabrėžęs, kad tyrimas, kai darbdavys nusprendžia jį atlikti, turi būti atliekamas operatyviai, per protingai trumpą laiką, o esant teisme ginčui dėl drausminės nuobaudos skyrimo termino laikymosi, darbdavys, teigiantis, kad buvo poreikis atlikti tyrimą, turi šią aplinkybę įrodyti. Darbdaviui pagrindus tokį poreikį, tyrimo dėl darbo drausmės pažeidimo rezultato pateikimo diena laikytina darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo diena, priešingu atveju, laikytina, kad praleistas įstatyme nustatytas terminas darbdavio sprendimui nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo priimti.

Šaltiniai:
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-66-701/2019;
2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis „Teismų praktika“ Nr. 52.