Naujienos - 2021.01.05
Naujienos - 2021.01.05

Turėti advokatą – teisė ar pareiga?

Konstituciniame teisme priimtas nagrinėti fizinio asmens prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 158 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo surašo advokatas arba, jeigu prašymą dėl proceso atnaujinimo paduoda fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti šį prašymą turi teisę jis pats, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Kadangi pareiškėjas dėsto argumentus tinkamo subjekto atnaujinti procesą administracinėje byloje kontekste, aktualu aptarti dar visai neseniai Konstitucinio Teismo pateiktą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) atitikties Konstitucijai vertinimą, kuomet Teismas sprendė ribotos apeliacijos civiliniame procese subjekto aspektu teisėtumo klausimą.

Palyginti Administracinių bylų teisenos įstatymo 158 straipsnio 2 dalį ir iki 2020 m. sausio 30 d. galiojusią Civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalį, matyti, kad administracinėse bylose įstatymu įtvirtinta prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo ribojimo sąlyga – aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo neturintis fizinis asmuo, ar toks asmuo nesikreipęs į advokatą neturi teisės surašyti prašymo dėl proceso atnaujinimo.

Kaip yra konstatavęs Konstitucinis teismas, asmens teisė kreiptis į teismą yra neatskiriamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinio elementas. Teismas, vertindamas Civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalies atitiktį Konstitucijai, pabrėžė, kad pagal Konstituciją teisė turėti advokatą, kaip viena iš asmens teisės į teisminę gynybą veiksmingo įgyvendinimo sąlygų, negali būti paversta šią konstitucinę teisę varžančia pareiga, inter alia tiek, kad būtų paneigta galimybė pasinaudoti pačia teise.

Teismas, įvertinęs apeliacijos reguliavimą civiliniame procese nurodė, kad apeliaciniam skundui civilinėse bylose surašyti reikalingos tam tikros teisinės žinios, kurias gali turėti tik advokatai arba kiti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą įgiję asmenys, atskirais atvejais – tam tikros specialios žinios, o įstatymų leidėjas, nustatydamas tokį teisinį reguliavimą siekė teisėtų ir svarbių tikslų – užtikrinti tinkamą bylos šalių atstovavimą apeliacinės instancijos teisme, garantuoti civilinio proceso koncentruotumą, veiksmingumą ir ekonomiškumą. Visgi, Teismas įvertinęs ribotos apeliacijos modelį Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo kontekste, atsižvelgdamas į tai, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo modelis nėra toks, kuris sudarytų prielaidas veiksmingai įgyvendinti aptariamą nustatytą reikalavimą visiems asmenims, siekiantiems paduoti apeliacinį skundą (fiziniai ir juridiniai asmenys, neturintys teisės gauti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, norėdami įgyvendinti savo teisę apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą civilinėje byloje, privalo kreiptis į advokatą ir už jo paslaugas mokėti savo lėšomis, taip patirdami tam tikrą finansinę naštą, kuri daliai asmenų gali būti nepakeliama), nusprendė, kad reikalavimas, kad apeliacinį skundą surašytų advokatas (arba kiti nurodyti subjektai) apsunkina asmens konstitucinės teisės kreiptis į apeliacinės instancijos teismą įgyvendinimą.

Be kita ko, Teismas pažymėjo, kad teisiniu reguliavimu, kuomet kitai bylos šaliai, privalančiai pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą, reikalavimas kreiptis į advokatą ar turėti atitinkamą teisinį išsilavinimą nėra nustatytas, sudaromos prielaidos pažeisti proceso šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principus, kurių laikymosi neužtikrinus civilinis procesas negali būti laikomas tinkamu.

Šaltiniai:
1. https://www.lrkt.lt/lt/apie-teisma/naujienos/1331/priimtas-nagrineti-fizinio-asmens-prasymas-istirti-istatymo-nuostatos-pagal-kuria-prasyma-del-proceso-atnaujinimo-gali-surasyti-advokatas-arba-aukstaji-universitetini-teisini-issilavinima-turintis-asmuo-konstitucinguma:281;

2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. KT9-N3/2019 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, nuoroda internete https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1916/content.