Naujienos - 2020.05.20
Naujienos - 2020.05.20

Sėkminga byla dėl įpareigojimo nugriauti statinį

Sėkmingai atstovaujame klientą dėl įpareigojimo nugriauti statinį, kurio situacija išties neeilinė! ????????????????

Dar 2014 metais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškėjui surašė savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą, kuriuo nustatė terminą, per kurį pareiškėjas savo lėšomis turi pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę.

Pareiškėjas kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri privalomojo nurodymo įvykdymą, pratęsė terminą 3 mėnesiams. Vėliau, Vilniaus apygardos administracinis teismas šį terminą pratęsė net keturis kartus, viso net iki 2021 metų sausio 1 dienos.

Kokios priežastys lėmė tokį ilgą laikotarpį privalomojo nurodymo įvykdymui? Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nurodžius pareiškėjui savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, šis reikalavimas galėjo būti įgyvendintas dviem būdais – arba įvykdžius reikalavimo nurodymus, arba kreipiantis į statybos leidimus išduodantį subjektą dėl statybos leidimo išdavimo ir jį (leidimą) gaunant, t. y. įteisinant savavališką statybą.

Pareiškėjas siekia įteisinti savavališką statybą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokio pobūdžio administracinėse byloje laikosi pozicijos, kad ilgesnio nei įstatyme įtvirtinto termino savavališkos statybos padariniams pašalinti nustatymas priskirtas teismo kompetencijai pagal suinteresuoto asmens kreipimąsi. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme įvardintos aplinkybes, kada būtų pagrįstas ilgesnio termino savavališkos statybos padariniams pašalinti nustatymas – tai svarbios priežastys, kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Teismas turėtų faktinį pagrindą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą ilgesniam laikui, nei apibrėžta įstatyme, jei pakankamai akivaizdu, kad vykstančiai procedūrai suinteresuotas asmuo negali daryti įtakos.

Šiuo atveju svarbios priežastys, dėl kurių buvo pagrįstas ilgesnis terminas savavališkos statybos padariniams pašalinti terminas – ne statybą įteisinti siekiančio kliento inicijuoti teisminiai ginčiai dėl žemės sklypo, ant kurio buvo pastatytas savavališka statyba pripažintas statinys. Klientas negalėjo imtis statybos įteisinimo procedūrų iki kol nebuvo išspręsti su žemės sklypu susiję teisminiai ginčai.

Taigi, terminą, privalomajam nurodymui įvykdyti, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens rašytiniu prašymu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams, o dėl termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą – kas pareiškėjo atveju, ir buvo padaryta! ????????‍????????‍????