Naujienos - 2022.05.12
Naujienos - 2022.05.12

Po artimojo mirties namuose radote testamentą, ką daryti?

Lietuvos teisinėje sistemoje yra įtvirtinti du paveldėjimo būdai: pagal įstatymą, kuomet paveldėjimo teisiniai santykiai atsiranda giminystės pagrindu ir pagal testamentą, kuomet testatorius raštu išreiškia savo valią, pasinaudodamas savo, kaip palikėjo teise palikti testamentu turtą savo nuožiūra.

Civilinio kodekso 5.27 straipsnyje įstatymų leidėjo nustatyta, kad testamentai gali būti oficialieji ir asmeniniai. Keblumų dėl testamento sudarymo fakto nekyla jei tai oficialusis testamentas, kuris sudarytas raštu dviem egzemplioriais ir patvirtintas CK išvardintų subjektų, ar tai asmeninis testamentas, perduotas saugoti notarui ar konsuliniam pareigūnui užsienyje.

Priešingai, asmeninis testamentas, kuris neperduotas saugoti CK nustatytiems asmenims, gali sukurti paveldėjimo teisinius santykius tik tuo atveju, jeigu buvo pateiktas teismui ir teismas jį patvirtino (teismo patvirtintas asmeninis testamentas įgyja oficialiojo testamento statusą). Taigi, asmuo, radęs palikėjo surašytą testamentą, per vienerius metus po testatoriaus (palikėjo) mirties gali kreiptis į teismą pareiškimu dėl asmeninio testamento patvirtinimo.

Atsižvelgiant į asmeninio testamento tikslą – suteikti palikėjui galimybę pačiam surašyti jam priklausančio turto patvarkymą mirties atveju, neabejotina, kad įstatyme nustatytais testamento sudarymo reikalavimais siekiama imperatyviai užtikrinti, jog testatoriaus vidinė valia atitiktų jos išorinę išraišką testamente. Taigi testatoriaus valia yra esminis būtinas testamento elementas ir ji turi būti išreikšta taip, kad būtų aišku, jog asmuo duoda patvarkymą būtent dėl paveldėjimo po jo mirties.

Teismas visais atvejais prieš tvirtinant asmeninį testamentą turi patikrinti, ar pateiktame tvirtinti testamente išreikšta testatoriaus valia būtent dėl paveldėjimo ir ar ji išreikšta tinkamai, t. y. teismas visuomet patikrina, ar asmeninis testamentas atitinka įstatymo keliamus reikalavimus.

CK 5.30 straipsnio 1 dalyje nustatyti asmeniniam testamentui privalomi reikalavimai:

  1. asmeninis testamentas turi būti surašytas testatoriaus ranka;
  2. asmeniniame testamente turi būti nurodytas testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena) ir vieta;
  3. testatoriaus valios išraiška;
  4. asmeninis testamentas turi būti pasirašytas testatoriaus.

Pažymėtina, jog asmeninio testamento patvirtinimas teismo nutartimi nereiškia, kad vėliau nebegalimi ginčai dėl tokio testamento turinio ar testatoriaus būklės jo sudarymo metu, kadangi testamentą patvirtinus teismui, tik tuomet jis įgauna teisinę galią ir suteikia teisę testamente nurodytiems asmenims priimti palikimą, jo atsisakyti, suinteresuotiems asmenims pareikšti teisme ieškinius dėl testamento pripažinimo negaliojančiu dėl testatoriaus neveiksnumo ir kt. Asmeninio testamento patvirtinimas teismo tvarka taip pat nevaržo notaro teisės, esant įstatyme nustatytam pagrindui, atsisakyti atlikti tam tikrą notarinį veiksmą (pavyzdžiui, išduoti paveldėjimo teisės liudijimą).