Naujienos - 2022.04.27
Naujienos - 2022.04.27

Išteisintiesiems ir asmenims, kuriems nutraukiama administracinio nusižengimo teisena, bus atlyginamos jų turėtos išlaidos advokatui, advokato padėjėjui

Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 2021 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. KT45-A-N3/2021 „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 3021 straipsnio, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išaiškinus, kad kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu nutraukta administracinio nusižengimo byla, ar kurio atžvilgiu baudžiamojoje byloje priimtas išteisinamasis nuosprendis, turi turėti teisę į išlaidų už advokato teisines paslaugas apmokėjimą, įstatymų leidėjas šių metų balandžio 12 d. priėmė LR BPK 106 straipsnio pakeitimo ir LR ANK 666 straipsnio pakeitimų įstatymus, kurie, Lietuvos Respublikos Prezidentui pasirašius, įsigalios jau nuo šių metų gegužės 1 d.

Konstitucinis Teismas, atsižvelgęs į Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją bylinėjimosi išlaidų atlyginimo aspektu aiškinant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintą teisę kreiptis į teismą, pagal kurią EŽTT 2020 m. vasario 18 d. sprendime byloje Černius ir Rinkevičius prieš Lietuvą nurodė, kad kreiptis į teismą siekiant apginti savo teises yra beprasmiška, jei galiausiai atsiduriama blogesnėje padėtyje nei prieš bylinėjimąsi, ex post facto atsisakymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas yra kliūtis teisei kreiptis į teismą, pažymėjo, kad viena iš asmens teisės į teisminę gynybą veiksmingo įgyvendinimo sąlygų yra teisė turėti advokatą ir tokia teisė negali būti paneigta ar suvaržyta jokiais pagrindais.

Pagal LR BPK 106 straipsnio pakeitimo įstatymą, kai asmuo išteisinamas, teismas, priimdamas nuosprendį ar nutartį, priima sprendimą dėl asmens patirtų būtinų ir pagrįstų išlaidų advokato arba advokato padėjėjo, kuris dalyvavo byloje kaip šio asmens gynėjas, paslaugoms apmokėti, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, atlyginimo iš valstybės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka, o pagal LR ANK 666 straipsnio pakeitimo įstatymą, kai asmeniui administracinio nusižengimo teisena nutraukta pagal šio kodekso 591 straipsnio 1 punktą, šio asmens išlaidos advokato ar advokato padėjėjo, kuris dalyvavo byloje kaip asmens įgaliotas atstovas, paslaugoms apmokėti atlyginamos iš valstybės, savivaldybės arba iš valstybės ar savivaldybės biudžetų neišlaikomo subjekto lėšų mutatis mutandis taikant Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas.

Pažymime, kad teisė į išlaidų atlyginimą pagal įsigaliosiančius įstatymų pakeitimus apima tik bylos nagrinėjimo procese patiriamų išlaidų atlyginimą.

Šaltiniai:
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio pakeitimo įstatymas, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aced80c0bb1b11ec9f0095b4d96fd400;
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsnio pakeitimo įstatymas, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daaf85d0bb1b11ec9f0095b4d96fd400.