Naujienos - 2023.02.14
Naujienos - 2023.02.14

Informacijos apie vaiko sveikatą teikimas darželiui – tik išskirtiniais atvejais

Ar gali vaikų lopšelis-darželis reikalauti tėvų pateikti informaciją iš svetainės www.esveikata.lt apie apsilankymo pas gydytoją faktą ar kitų darželio nelankymo priežastį patvirtinančių įrodymų, siekiant apskaičiuoti mokėtiną mokestį už vaiko maitinimą? Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija neseniai priėmė nutartį ir šiuo aktualiu klausimu suformavo naują praktiką.

Nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) sprendimo, kuriuo, konstatavus, kad pareiškėjas Vilniaus lopšelis-darželis pažeidė Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) įtvirtintus duomenų kiekio mažinimo bei tikslo apribojimo principus, pareiškėjui inter alia pateiktas nurodymas iš vaiko tėvų (globėjų) nerinkti dokumentų, pagrindžiančių vaiko lopšelio-darželio nelankymo priežastį, siekiant apskaičiuoti mokėtino mokesčio už ugdymo įstaigą dydį.

LVAT konstatavo, kad asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu atitinka BDAR 5 ir 6 straipsnių nuostatas. BDAR 5 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); c punkte – kad asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas). Pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalį asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu taikoma bent viena iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. BDAR 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šio straipsnio 1 dalies, ir turi sugebėti įrodyti, kad jos laikomasi (atskaitomybės principas).

Pareiškėjas – vaikų darželis – asmens duomenų tvarkymo teisėtumą grindė tuo, kad pareigą rinkti tokius duomenis numatė nacionalinis norminis teisės aktas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. patvirtintas Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuriame nurodyta, kokiais įstaigos nelankymo atvejais mokestis už vaiko maitinimą nemokamas.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors Vilniaus lopšeliui-darželiui teisę rinkti asmens duomenis suteikia nacionalinis norminis teisės aktas – Aprašas, tačiau įvertinus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bei tai, kad BDAR nuostatos yra tiesiogiai taikomos, buvo padaryta išvada, jog pareiškėjas, rinkdamas asmens duomenis, privalėjo vadovautis BDAR nuostatomis, inter alia BDAR įtvirtintais tikslo apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principais. Šios pareigos nepaneigė ta aplinkybė, kad nacionaliniame norminiame teisės akte (Apraše) nustatytos galbūt BDAR normoms prieštaraujančios vidaus teisės nuostatos. Kitaip tariant, Apraše nustatyta teisė pareiškėjui tvarkyti tam tikrus asmens duomenis nesudarė pagrindo nepaisyti BDAR nuostatų, inter alia asmens duomenų tvarkymo principų. Vien ta aplinkybė, kad toks duomenų tvarkymas yra įtvirtintas nacionaliniame norminiame teisės akte (Apraše), per se (pati savaime) nesudarė pagrindo konstatuoti, kad šis asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas ir atitinka BDAR įtvirtintus pamatinius asmens duomenų tvarkymo principus.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi asmens duomenų rinkimo tikslą (apskaičiuoti mokestį už vaiko maitinimą lopšelyje-darželyje), šiam tikslui pasiekti pareiškėjo renkamų asmens duomenų apimtį, padarė išvadą, kad ugdymo įstaigos nelankymo priežastį patvirtinančių įrodymų rinkimas nebuvo būtinas nustatytam tikslui, susijusiam su apmokėjimu už vaiko maitinimą lopšelyje-darželyje, pasiekti. Nagrinėjamu atveju asmens duomenų tvarkymo tikslą – apskaičiuoti mokestį už vaiko maitinimą lopšelyje-darželyje – buvo galima pasiekti kitomis priemonėmis, nerenkant perteklinių duomenų, t. y. minėtam tikslui pasiekti būtų pakankama rinkti tik asmens duomenis, būtinus identifikuoti vaiką bei nustatyti įstaigos nelankymo priežastį, neprašant pateikti papildomų duomenų, skirtų ne nustatyti neatvykimo į įstaigą priežastį, o ją pagrįsti. Papildomas duomenų rinkimas, išskyrus pačios nebuvimo įstaigoje priežasties (kuri pateisinama pagal Aprašo nuostatas) nustatymą, nedaro įtakos mokesčio už maitinimą dydžiui apskaičiuoti, todėl būtinybės šiuos duomenis rinkti nebuvo. Taigi, toks duomenų rinkimas negali būti laikomas teisėtu BDAR nuostatų prasme.

Šaltinis: Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2022 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3301-968/2022.