Naujienos - 2021.11.05
Naujienos - 2021.11.05

Ginčų karo tarnyboje ypatumai: kerštavimas profesinėje karo tarnyboje ir kario teisė kreiptis į teismą

Profesinės karo tarnybos santykiams būdingi tam tikri ypatumai, iš kurių paminėtina krašto apsaugos organizavimą užtikrinančių subjektų ganėtinai plati diskrecija priimti sprendimus dėl karių skyrimo į vienokias ar kitokias pareigas, tiek dėl jų paaukštinimo ar karinio laipsnio suteikimo ar kituose tarnybos santykiuose.

Dėl karo tarnybos teisinio reguliavimo specifikos kyla klausimas – ar nurodytas profesinės karo tarnybos santykių pobūdis gali riboti į tarnybą priimamų karių lūkesčius, pvz. kario lūkestį į teisminę kontrolę dėl jo atleidimo (sutarties nepratęsimo atveju) iš karo tarnybos pagrįstumo.

Šiuo klausimu, itin reikšmingu konstitucinio teisinės valstybės principo užtikrinimo kontekste, pasisakė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) administracinėje byloje, išnagrinėjęs profesinės karo tarnybos kario ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos bei Lietuvos kariuomenės ginčą.

LVAT pabrėžė, kad teismų vykdomos individualių teisės aktų teisminės kontrolės ribos negali būti susiaurinamos nagrinėjant ginčą profesinės karo tarnybos santykiuose – teismas yra kompetentingas įvertinti ne tik profesinės karo tarnybos sutarties pratęsimo svarstymo procedūros teisėtumą, bet ir vertinti motyvus, dėl kurių tokia sutartis nebuvo pratęsta. Šią poziciją LVAT pagrindė Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje išaiškinta, kad krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos santykių ypatumai negali paneigti asmens konstitucinės teisės kreiptis į teismą dėl pažeistų savo teisių ar laisvių gynimo, priešingai, nustačius, kad kariui neleidžiama kreiptis į teismą dėl jo atleidimo iš karo tarnybos pagrįstumo, būtų pažeidžiama nurodyta asmens konstitucinė teisė.

LVAT nurodė, kad valstybės institucijos, organizuojančios profesinę karo tarnybą, turi diskreciją, visgi, ją riboja Konstitucija (Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valdžios galias riboja Konstitucija) ir konstitucinis teisinės valstybės principas bei akcentavo Konstitucinio Teismo plėtojamą konstitucinę karo tarnybos sampratą, suformuotą Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir šio Pakto Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto pateikto išaiškinimo kontekste. Pagal minėtą išaiškinimą, siekiant užtikrinti visiems piliečiams teisės stoti į savo šalies valstybės tarnybą įgyvendinimą lygybės sąlygomis ir be jokios diskriminacijos, turi būti nustatyti objektyvūs ir pagrįsti kriterijai patekti į valstybės tarnybą, karjerai joje, funkcijų valstybės tarnyboje sustabdymui ir atleidimui iš šios tarnybos.

LVAT reikšmingais laikė pareiškėjo (kario, atleisto iš profesinės karo tarnybos) teiginius dėl asmeninio kerštavimo jo atžvilgiu ir jo persekiojimo tarnyboje, bei nurodė, kad pirma, pareiškėjas, sutartinių tarnybos kariuomenėje santykių nepratęsimą grįsdamas diskriminacijos argumentais ir pateikdamas tai pagrindžiančias faktines aplinkybes, procesiniu teisiniu požiūriu elgiasi laikydamasis asmenims, kurie gina savo teises diskriminacijos pagrindais, taikytinų įrodinėjimo standartų, t. y. savo teiginius grindžia konkrečiais faktais.

Antra, teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčą ir vertindamas pareiškėjo argumentus dėl faktų, kuriais jis grindžia draudimo diskriminuoti imperatyvo pažeidimą, bei jų poveikio Lietuvos kariuomenės vado sprendimui, privalo ne tik imtis procesinių priemonių teismo posėdyje patikrinti tuos faktus, bet ir pats būti aktyvus tiek rinkdamas įrodymus, tiek padėdamas pareiškėjui juos teikti teismui, o šių nurodytų teismo pareigų nevykdymas laikytinas procesinės teisės normų pažeidimu, dėl kurio gali būti neteisingai išspręsta byla, taigi ir pagrindu panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

LVAT pabrėžė, kad konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas, kadangi tik procedūrinis teisingumas neatitinka tikrosios teisingumo esmės ir negali būti pateisinamas viešosios teisės reguliuojamuose teisiniuose santykiuose.

Šaltinis. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3813-415/2021