Naujienos - 2020.07.14
Naujienos - 2020.07.14

Delspinigių skaičiavimas pagal Baltarusijos Respublikos teisę

Ar žinojote, kad Baltarusijoje (kur dirba daug Lietuvos statybos bendrovių) statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančiame Vyriausybės nutarime įtvirtinti 0,2 procento delspinigiai už kiekvieną uždelstą, atsiskaityti su rangovu, dieną. Minėtų delspinigių dydžio sumažinti negali nei šalys sutartimi, nei teismas!

Kuo ši byla įdomi:

– Byla Lietuvos Respublikos teisme buvo išnagrinėta pagal Baltarusijos Respublikos teisę.
– Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl galimybės mažinti 0,2 procento delspinigius pagal statybos rangos teisę.
Teismai atmetė atsakovo prašymą mažinti 0,2 procento delspinigių dydį.

Subrangos sutartyje šalys susitarė, kad atsakomybė nustatoma pagal Statybos rangos sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Baltarusijos Respublikos Ministrų tarybos nutarimu. Taisyklių 84 punkte numatyta, kad užsakovas atsako dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo ir už pradelstus apmokėjimus už atliktus ir priimtus nustatyta tvarka statybos darbus moka rangovui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną, bet neviršijant minėtos sumos, jeigu kitaip nenumatyta sutartyje. Taisyklių 87 punkte nustatyta, kad šalių susitarimu, šiose Taisyklėse nustatytos atsakomybės dydžiai gali būti padidinti. Šalys turi teisę nustatyti sutartyje už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą kitas, šiose taisyklėse nenumatytas, atsakomybės rūšis ir dydžius, neprieštaraujančius įstatymams. Iš 2013 m. rugsėjo 10 d subrangos sutarties 6.1 punkto matyti, kad šalys sutartyje nenumatė jokios kitokios atsakomybės rūšies, todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog pagal sutartį atsakovė pradelsusi apmokėjimus už atliktus ir priimtus nustatyta tvarka statybos darbus turi mokėti rangovui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną.

Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo ūkio teismo plenumo nutarime nurodyta, kad nagrinėjant bylas, kylančias iš statybos rangos sutarčių, be civilinio kodekso nuostatų, reikia vadovautis ir statybos rangos sutarčių sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiomis Taisyklėmis. Nutarimo 30 punkte išaiškinta, kad taikant Taisyklių 87 punktą, nustatytus atsakomybės dydžius galima padidinti šalių susitarimu. Taisyklių 87 punktas nesuteikia šalims teisės sumažinti taisyklėse nustatytą teisėtą baudos dydį. Šalys turi teisę už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą sutartyje nustatyti kitas Taisyklėse nenustatytas atsakomybės rūšis ir dydžius (sutartinę nuobaudą – Baltarusijos Respublikos Civilinio kodekso 311 straipsnio 1 punktas). Nutarime taip pat išaiškinta, kad jeigu statybos rangos sutartyje nėra sąlygų dėl šalių atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, tai įstatymuose nustatyta atsakomybė taikoma pagal Civilinio kodekso 311, 312 straipsnius ir taisyklių 10 skyrių. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Aukščiausiojo ūkio teismo plenumas nepasisakė, kad teismai galėtų mažinti atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų, kylančių būtent iš statybos rangos sutarčių, nevykdymą. Baltarusijos Respublikos CK 314 straipsnyje nustatyta, kad jeigu netesybos neprotingai didelės ir neatitinka prievolės pažeidimo pasekmių, teismas turi teisę netesybas mažinti. Įstatyminiuose aktuose gali būti numatyti atvejai, kai netesybos nemažinamos. Tuo tarpu, iš statybos rangos sutarčių kylančios atsakomybės dydis konkrečiai yra apibrėžtas teisės aktais, t. y. Taisyklių 84 straipsnyje, kuris numato 0,2 procentus ir tai, kad šalys gali susitarti tik dėl didesnio dydžio.